ജില്ല തിരിച്ചുളള കണക്കുകള്‍

1. തിരുവനന്തപുരം - https://trivandrum.nic.in/

2. കൊല്ലം - https://kollam.nic.in/flood-relief

3. പത്തനംതിട്ട - https://pathanamthitta.nic.in/

4.കോട്ടയം - https://kottayam.nic.in/

5. ആലപ്പുഴ - https://alappuzha.nic.in/

6. ഇടുക്കി - https://idukki.nic.in/

7. എറണാകുളം - https://ernakulam.nic.in/

8. തൃശ്ശൂർ - https://thrissur.nic.in/

9. പാലക്കാട് - https://palakkad.nic.in/

10. മലപ്പുറം - https://malappuram.nic.in/

11. കോഴിക്കോട് - https://kozhikode.nic.in/

12. വയനാട് - https://wayanad.gov.in/

13. കണ്ണൂർ - https://kannur.nic.in

14. കാസർഗോഡ് - https://kasargod.nic.in/