Search
Search
Vision & Mission

ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് (വിഷൻ)

മെച്ചപ്പെട്ട പുനര്‍നിര്‍മാണം (build-back-better) എന്ന സമീപനത്തിലൂന്നി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതനിലവാരം ഉറപ്പാക്കി, പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദവും അതിജീവനക്ഷമതയുള്ളതുമായ ഒരു നവകേരളം പുനര്‍നിര്‍മിക്കുക.

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം (മിഷൻ )

  1. കാലാവസ്ഥാമാറ്റം,പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ,മഹാമാരികൾ എന്നിവയുടെ പ്രത്യാഘാതം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തമാകുന്ന വിധം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിജീവനക്ഷമത ഉയര്‍ത്തുക.

  2. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട്,കൂടുതല്‍ പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദപരവും കാര്യക്ഷമമവുമായ രീതികളിലൂടെ, സന്തുലിതവും പങ്കാളിത്തപരവും എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കുന്നതുമായ പുനര്‍നിര്‍മാണം സാധ്യമാക്കുക

  3. ദുരന്തനിവാരണ സാധ്യതകൾകൂടി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ- സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലേക്കുള്ള പരിവര്‍ത്തനത്തിന് ഗതിവേഗം പകരുക.

  4. മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള ദുരന്തനിവാരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് സുശക്തവും സുസ്ഥിരവുമായ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമായി, പ്രാദേശികതലത്തിലും മേഖലാതലത്തിലും വിപുലമായ വിവരശേഖരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായുള്ള ഓപ്പണ്‍ ഡാറ്റ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുക
 

About the portal

This is the official website of Rebuild Kerala Initiative (RKI), Planning and Economic Affairs Department, Government of Kerala. The portal, as well as the contents, are owned and managed by Rebuild Kerala Initiative.

Hyperlink Policy

At many places in this website, you shall find links to other websites/portals. These links are provided for your convenience. Rebuild Kerala Initiative is not responsible for the contents and reliability of the linked websites and does not necessarily endorse the views expressed in them. Mere presence of the link or its listing on this website should not be assumed as endorsement of any kind. We cannot guarantee that these links will work all the time and we have no control over availability of linked pages.

Privacy Policy

This website does not automatically capture any specific personal information from you (like name, phone number or e-mail address), that allows us to identify you individually. If you choose to provide us with your personal information, like names or addresses, when you visit our website, we use it only to fulfil your request for information. Information so collected is used to facilitate interaction.

We do collect some technical information when you visit to make your visit seamless. The section below explains how we handle and collect technical information when you visit our website.

SITE DATA, COOKIES & SECURITY

Information collected and stored automatically

When you browse, read pages, or download information on this website, we automatically gather and store certain technical information about your visit. This information never identifies who you are. The information we collect and store about your visit is listed below:

  1. IP address (an IP address is a number that is automatically assigned to your computer whenever you’re surfing the web) from which you access our website.
  2. The type of browser (such as Firefox, Netscape, or Internet Explorer) and operating system (Windows, Unix) used to access our site
  3. The date and time you accessed our site
  4. The pages/URLs you have visited and
  5. If you reached this website from another website, the address of that referring website

This information is only used to help us make the site more useful for you. With this data, we learn about the number of visitors to our site and the types of technology our visitors use. We never track or record information about individuals and their visits.

Cookies

When you visit some websites, they may download small pieces of software on your computer/browsing device known as cookies. Some cookies collect personal information to recognize your computer in the future. We only use non-persistent cookies or “per- session cookies”.

Per-session cookies serve technical purposes, like providing seamless navigation through this website. These cookies do not collect personal information on users, and they are deleted as soon as you leave our website.

The cookies do not permanently record data and they are not stored on your computer’s hard drive. The cookies are stored in memory and are only available during an active browser session. Again, once you close your browser, the cookie disappears.

 

If you send us personal information

We do not collect personal information for any purpose other than to respond to you (for example, to respond to your questions). If you choose to provide us with personal information— like filling out Engaged with Us or Contact Us form, with name and e-mail address/contact number and submitting it to us through the website, we use that information to respond to your message, and to help get you the information you’ve requested. We only share the information given us with another government agency if the requested information/service relates to that agency, or as otherwise required by any Statutory/Regulatory requirements as applicable.

Our website never collects information or creates individual profiles for commercial marketing. While you MUST provide an e-mail address for a localized response to any incoming questions or comments to us, we recommend that you do NOT include any other personal information.

Site Security

For site security purposes and to ensure that this service remains available to all users, this government computer system employs commercial software programs to monitor network traffic to identify unauthorized attempts to upload or change information, or otherwise cause damage.

Except for authorized law enforcement investigations, no other attempts are made to identify individual users or their usage habits. Raw data logs are used for no other purposes and are scheduled for regular deletion.

Unauthorized attempts to upload information or change information on this service are strictly prohibited and may be punishable under the Indian IT Act (2000).

Disclaimer

Disclaimer of Warranties and of Technical Support

Rebuild Kerala Initiative (RKI)’s web site is provided to you free of charge, and on an “AS IS” basis, without any technical support or warranty of any kind from Rebuild Kerala Initiative. Accordingly, Rebuild Kerala Initiative expressly disclaims, without limitation, all warranties, express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. These limitations and exclusions of warranties and liability do not affect or prejudice the statutory rights of a consumer; that is, a person acquiring goods other than in the course of business.

Copyright Policy

The material on this site is subject to copyright protection unless otherwise indicated. Any other proposed use of the material is subject to the approval of the Rebuild Kerala Initiative. Application for obtaining permission should be made in writing to CEO, RKI.

Terms & Conditions

This is the website of Rebuild Kerala Initiative (RKI), Planning and Economic Affairs Department, Government of Kerala, maintained by Rebuild Kerala Initiative. All content (including but not limited to, text, graphics, links, scripts, images, audio, video, etc.) on this website is made available to visitors only for the lawful use and purposes as described below.

As a condition of using this site, you represent that you have the legal authority to accept these Terms of Use and agree to be bound by these Terms, including agreeing to be bound by, and abide, all applicable laws and regulations. If you do not agree to these terms, do not use this web site.

Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/check with the Rebuild Kerala Initiative and/or other sources(s) and to obtain appropriate professional advice.

Under no circumstances Rebuild Kerala Initiative will be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.

These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the Indian Laws. Any dispute arising under these terms and conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of India.

Copyright policy

Hyperlinking policy

Skip to content